TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Odborná příprava 2012

Plán odborné přípravy 2012

Datum
Téma odborné přípravy
Místo konání
Vedoucí OP
26.1.2012
OP nositelů DT - polygon CPS Plzeň Technik CHS HZS PK
28.1.2012
Zákon o PO
vyhláška MV č. 247 / 2001 Sb.
HZ Tlučná Jan Čermák
12.2.2012
Řád ARS + praxe HZ Tlučná Jan Čermák
10.3. - 11.3.2012
COP velitelů a strojníků
JPO II. a JPO III.
Kaznějov HZS PK
4.3.2012
Školení řidičů
profesní způsobilost
Autoškola - Z. Kunst Zdeněk Kunst
9.3.2012
Školení řidičů
referentské školení
HZ Tlučná
od 17 hodin
Zdeněk Kunst
22.4.2012
ML - Bojového řádu
Kontrolní listy
Konspekty OP jednotek PO
HZ Tlučná Jan Čermák
12.5.2012
Věcné prostředky PO
obsluha čerpadel
Přehýšov Jan Čermák
4.8.2012
OP nositelů DT HZ Tlučná Jan Čermák

     Dle výcvikového plánu se dne 26. ledna 2012 uskutečnil první výcvik naší jednotky PO zaměřený na použití dýchací techniky v polygonu CPS HZS Plzeňského kraje Plzeň - Košutka. Naši hasiči měli opět možnost si vyzkoušet náročnost tohoto polygonu a prověřit svojí kondici s použitím dýchacích přístrojů SATURN.

     Další odborná příprava proběhla dne 28.1.2012 v zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice. Tentokrát se jednalo o prohloubení znalostí z oblasti hasičské legislativy. Zejména byl proškolen zákon č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně a vyhláška MV č. 247 / 2001 Sb., o činnosti a organizování jednotek PO. K proškolení výše uvedených právních předpisů byla využita projekční a výpočetní technika našeho sboru.

     12.2.2012 se uskutečnila v pořadí již třetí část odborné přípravy členů naší jednotky. Tématem k proškolení se stal Řád analogové radiové sítě u jednotek PO. Vzhledem ke skutečnosti, že naše jednotka disponuje a používá tento druh radiostanic, je nezbytně nutné, aby všichni naši členové absolvovali i tuto odbornou přípravu. Komunikace a spojení nejen u jednotek PO je zcela zásadní a klíčové. Znalosti z této oblasti a praktické používání radiokomunikačních prostředků v ARS jednotek PO a IZS jsou proto nezbytné i pro naší zásahovou jednotku. Je bohužel veliká škoda, že nemáme žádné fotografie z výše uvedených výcviků.

     Rok se s rokem sešel a na řadu přišla opět cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JPO II. a JPO III. V letošním roce proběhla opět pod záštitou HZS PK ve spolupráci s OSH Plzeň - sever, SDH Kaznějov a to ve dnech 10. a 11.3.2012. Jak je již zvykem, sobota se odehrávala v duchu teoretické přípravy a školení velitelů výše uvedených jednotek. Mezi odborná témata patřilo například poskytování první pomoci, zpracování zprávy o zásahu, zpracování dokumentace prověřovacího a taktického cvičení s názornou prezentací prověřovacího cvičení jednotek PO v podniku Čepro Třemošná a prezentace společnosti Ziegler - dodavetele požární techniky a věcného vybavení pro hasiče. Týlové zabezpečení po oba dny výborně zajistil SDH Kaznějov ve své zbrojnici a to včetně stravy. Ke zpestření odborné přípravy byla použita i výpočetní a projekční technika.

     Následující den proběhl formou praktického výcviku zaměřeného především na likvidaci požáru v budovách, záchranu, transport a poskytnutí první pomoci zraněným osobám, dále bylo procvičeno zřizování přívodního vedení ke strojům z volného vodního zdroje a sání vody pomocí ejektoru. V neposlední řadě byly jednotky seznámeny s problematikou tzv. voltaických elektráren ( solární panely ) ve vztahu k bezpečnosti práce při případném hasebním zásahu.Závěr této cyklické odborné přípravy, byl opět věnován přezkoušení znalostí a prodloužení platnosti již vydaných osvědčení o odborné způsobilosti velitelů a strojníků, kterým již platnost těchto osvědčení končila. V letošním roce se nám bohužel nepodařilo zhotovit z tohoto školení žádný fografický materiál a proto zde uvádíme jen několik málo fotek z vlastnictví SDH Kaznějov.

     Cyklickou odbornou přípravou velitelů a strojníků však naše odborná příprava v tomto měsíci nekončí. Ve dnech 4. a 9.3.2012 proběhlo pravidelné školení našich řidičů. Jako první absolvovali toto školení řidiči, kteří jsou držiteli průkazu profesní způsobilosti. Ti museli toto školení absolvovat v prostorách autoškoly pana Zdeňka Kunsta z Nýřan. 9.3.2012 následovalo druhé školení našich řidičů - referentů. Školení proběhlo po dohodě s lektorem panem Kunstem v prostorách zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice. Možnost společně s námi proškolit své řidiče využilo i několik okolních sborů jako například SDH Rochlov, SDH Zbůch a SDH Nýřany. V letošním roce se tohoto referentského školení poprvé účastnilo i několik našich žen. Jedná se zejména o členky sboru zajišťující chod našeho kolektivu mladých hasičů. I ony mohou nyní používat naše velitelské vozidlo VEA I - Š. Favorit pro potřeby mladých hasičů, ovšem bez použití výstražného světelného a zvukového zařízení.

     Vzhledem k počasí a zároveň i k potřebě si znovu osvojit již získané základní znalosti z " Bojového řádu jednotek PO " a dalších velice důležitých dokumentů zabývajících se odbornou přípravou hasičských jednotek, jako jsou například " Konspekty odborné přípravy JPO " či " Kontrolní listy ", proběhla dne 22.4.2012 další odborná příprava členů naší jednotky. K tomuto účelu jsme opět využili výpočetní a projekční techniku v zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice. Rozsah teoretických znalostí členů hasičských jednotek a oblastí, které je nutné proškolit je však tak široký, že není možné vše proškolit v jeden jediný den a proto se v této odborné přípravě musí pokračovat i v dalších termínech OP.


     12.5.2012 proběhl další výcvik naší jednotky zaměřený na obsluhu věcných prostředků PO a čerpadel. Jelikož naše jednotka byla nově vybavena plovoucím sacím košem a novým plovoucím čerpadlem PH Cyklon 1, bylo nutné se s tímto novým vybavením řádně seznámit a naučit se jeho obsluhu. K tomuto účelu, byl vybrán prostor rybníků u obce Přehýšov. Bylo provedeno rovněž školení na obsluhu požárního čerpadla naší CAS 32 - T 815 a praktický výcvik se všemi druhy používaných požárních proudnic včetně lafetové proudnice na CAS 32. V rámci tohoto výcviku byla rovněž provedena praktická zkouška i ostatních motorových agregátů ve vozidlech DA 8 - A 30 a CAS 32 - T 815.


     Čas utíká jako voda. V měsících červen a červenec jsme se museli plně věnovat rekonstrukci zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice a dalším akcím v naší obci i mimo ní. To však neznamená. že jsme náš výcvik ukončili ! Dne 4.8.2012 proběhla odborná příprava nositelů dýchací techniky naší jednotky. Cílem bylo prověřit naší kondici a zdatnost s použitím dýchacích přístrojů. Na připravených překážkách se pak následně ukázalo, jak na tom každý z nás je. Výcviku se zúčastnilo i několik mladých adeptů, kteří se na vstup do jednotky připravují.


     Tomuto odpolednímu výcviku předcházelo ještě v dopoledních hodinách seznámení s novým objektem v naší obci. Tímto objektem, byla budova nové základní školy v Tlučné. Cílem této akce, bylo obeznámení celé naší jednotky s požárně bezpečnostní charakteristikou daného objektu. Naši hasiči se zaměřili například na nouzové otevírání vjezdových vrat do celého areálu, hlavní uzávěry veškerých energií, únikové východy, zdroje požární vody, ovládání výtahu do jednotlivých pater budovy, celkovou kapacitu osob a způsob jejich evakuace, rozmístění vnitřních požárních hydrantů a přenosných hasicích přístrojů, konstrukci střechy a přístupu do půdního prostoru včetně pláště střechy a v neposlední řadě i stav příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. K dispozici dostala jednotka rovněž i požární zprávu celého objektu s plánkem jednotlivých pater budovy. Všichni budeme doufat, že našeho zásahu na této nové, krásné a velice účelné budově nebude nikdy potřeba.
Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved