TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Historie našeho sboru
   V dubnu roku 1990 jsme se při dvoudenním zájezdu seznamovali s krásami a dary Moravy. V závěru roku se konal 1.a 2. prosince sjezd Českého svazu PO v Karviné. Josef Filip se tohoto sjezdu zúčastnil jako nový instruktor okrsku Tlučná. Byl změněn název a znak naší organizace, který zní "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska". Účastníci obdrželi dopis od prezidenta republika Václava Havla:

   "Velice si vážím Vaší záslužné práce a Vašeho poslání chránit naše občany i majetek před požáry. Přeji Vám, ale i nám všem, co nejméně aktivních zásahů, ale o to více preventivních opatření. Vašemu sjezdu přeji, aby přijetí názvu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nových stanov i volbou nových orgánů navázal na tradice hasičů, na jejich původní poslání. Přeji i dobrou spolupráci s nově zvolenými zastupitelstvy měst a obcí.

S pozdravem "Ohni zmar" Václav Havel.

   V rámci oslav 90. let založení hasičského sboru v Tlučné se výbor rozhodl uspořádat soutěž pro mladé hasiče. Soutěž proběhla ve třech disciplínách: závod hasičské všestrannosti, štafeta dvojic a zásah se džberovou stříkačkou. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev z okresu Plzeň-sever. V prostoru hasičského objektu byla instalována výstava staré a nové techniky a fotodokumentace. Těmto oslavám předcházelo mnoho práce na opravě hasičské zbrojnice. Byla provedena oprava omítky, obílení hasičárny, natření okapů, vrat, dveří, oken, plotu, věže na sušení hadic, vybílení klubovní místnosti, položení nového lina a zavedení vody na sociální zařízení. V té době má naše organizace 127 členů, z toho 24 žen. 32 členů je činných.

   Jedním z prostředků na likvidaci požáru je voda. Přestože je v obci zaveden vodovod, většina hydrantových odboček je nefunkčních. Potok, který protéká obcí jehož provozovatel je Povodí Vltavy, je zanášen bahnem a proto není voda použitelná. Z tohoto důvodu v roce 1997 Obecní úřad v Tlučné zakoupil starší cisternu CAS-25 Škoda 706 TRHP za částku 50.000 Kč. Nutná oprava si vyžádala 1367 hodin, které odpracovali členové zásahové jednotky zdarma. Vytvořili dílo v hodnotě 314.750 Kč. Slavnostní předání cisterny do provozu se konalo 28.6.1997 ve 14. hodin v prostoru hasičské zbrojnice. Pozvali jsme zasloužilé členy sboru, kterým byl předán pamětní list a dále byli odměněni členové, kteří se podíleli na opravě cisterny. Veřejnosti byla předvedena ukázka hašení pěnou a činnost s vodním dělem. Závěr patřil hudbě p. Markvarta z Úlic.

   Bylo nutné provést topení do garáží. Proto jsme požádali obecní úřad o finanční pomoc. Celkovou rekonstrukci ústředního vytápění v celé hasičské zbrojnici provedl během čtrnácti dní náš člen Jaroslav Haišman zdarma.

   V letošním roce se nám podařilo ustavit pěvecký soubor "Krokodýl", který se pod vedením našeho člena Václava Volfa poprvé představil na výroční valné hromadě. Text i hudba písní je vlastní tvorba vedoucího souboru. Začátkem roku 1998 dostali nabídku od pracovnice okresního výboru Vendulky Fránové, aby se s písničkami na hasičskou tématiku zúčastnili akce, která se pod názvem "Hrad patří dětem" konala v Praze na Hradčanech v "Jelením příkopu." Vybralo se pár mladých hasičů z Tlučné a několik děvčat ze Všerub. Toto spojení se nakonec ukázalo velice zdařilé. Přestože termín byl šibeniční, 1. května tohoto roku společně s druhým vedoucím Jaroslavem Lukšíkem ml., se soubor zdařile zhostil této akce. Téměř půlhodinové pásmo zaujalo nejen asi čtyři sta posluchačů, ale i redaktory pražské rozhlasové stanice Radiožurnál. Po přestávce, ve které se děti kontaktovaly s hercem Pavlem Zedníčkem, jsme vše opakovali.

   V tomto roce se výbor rozhodl navázat na kulturní tradice a po delší odmlce uspořádat maškarní průvod obcí. Spojili jsme se s TJ Baník - oddíl kopané a společně jsme se pokusili tuto tradici obnovit. 7.3. ve 13.30 hodin byl naplánován sraz masek v hasičské zbrojnici. Průvod vyrazil přesně úderem 14. hodiny. V čele průvodu "policajt", za ním vůz s koňmi, na kterém seděl "bakus" (vycpaný panák, který se na závěr masopustního veselí pochovává). Následovala hudba p. Krismana a za ním různé masky - medvěd, hasiči, stará bába, parta miminek, cikánka, černoška, lehké děvy v podání fotbalistů atd. Večerní zábava se konala v zasedací místnosti na hřišti TJ Baník. Návštěva byla velmi slabá a pochovávání bakuse se pro malou účast vůbec nekonalo.

   Další akcí byl zájezd do Brna na výstavu hasičské techniky. Dvoudenní zájezd se uskutečnil 6. a 7. června. Kromě výstavy v Brně jsme navštívili hasičské muzeum v Přibyslavi a na druhý den při cestě k domovu jsme se zastavili na hradě Kámen, kde jsme shlédli výstavu motocyklů.

   Závěrečnou tečkou za kulturními akcemi byla letní slavnost, na kterou jsme pozvali nejen hasiče, ale všechny občany naší obce. Akce se konala 11. července. Za slunného počasí k tanci i poslechu hrál p. Markvart z Úlic.

   Závěr roku patřil výroční valné hromadě a zhodnocení činnosti za uplynulý rok. Bylo konstatováno, že sbor má 142 členů. Z tohoto počtu je 23 mladých hasičů. Bylo odpracováno 1501 brigádnických hodin.

   Začátek roku 2000 byl pro hasiče okresu Plzeň-sever významný tím, že se konala okresní konference v Manětíně, na které se volilo nové vedení okresu. I náš sbor měl "své želízko v ohni". Jak to dopadlo? Náměstkem starosty byl zvolen velitel našeho sboru Josef Filip a do okresní revizní komise Věra Filipová, jednatelka našeho sboru. Na delegáty silně zapůsobilo vystoupení pěveckého souboru mladých hasičů našeho sboru. Písničky na téma "hasičina" složil k příležitosti okresní konference vedoucí souboru a náš člen Václav Volf.

   Vzhledem k dobré spolupráci s obecním úřadem nás tento požádal o asistenci při likvidaci dvou topolů, které rostly u hasičské nádrže. Topoly, které byly sázeny roku 1921, byly proschlé a ohrožovaly občany a elektrické vedení v jejich blízkosti. Výška topolů byla 30,15 m, průměr u kořene 1 m.

   19. - 21. dubna se prováděla likvidace panského dvora - dnes prostor za kapličkou - při které asistovala naše zásahová jednotka.

   Hlavním úkolem sboru byla příprava na oslavy 95. let založení hasičstva v obci. Konaly se 6. a 7. května. Po oba dny byla v prostorách hasičské zbrojnice instalována výstavka fotografií o činnosti sboru. Nechyběla stará a nová technika. Druhý den byla provedena ukázka hašení nejmodernější technikou, ale i technikou, která se používala v době založení sboru. U příležitosti výročí byly zhotoveny skleněné poháry s novým znakem, které bylo možno zakoupit namístě. Oslav se zúčastnila řada významných lidí, mezi kterými nechyběl senátor dr. Jírava, ředitel léčebného ústavu v Janově.

   Náš velitel Josef Filip nechyběl ani na 2. řádném sjezdu hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se konal 1. a 2. července ve Žďáru nad Sázavou.

   V průběhu roku byla provedena oprava staré hasičské zbrojnice, která byla postavena roku 1939 a zhotoven přístřešek pro dvoukolový vysouvací žebřík. Na žádost zahradnických závodů, které osázely odval "Dolu Krimich", jsme prováděli zalévání zasazené zeleně.

   Závěr roku patřil jako vždy výroční valné hromadě, ale průběh byl trochu jiný. Za dlouholetou aktivní činnost pro obec a ochranu občanů před požáry byl starostou obce p.Stanislavem Volfem předán prapor hasičskému sboru v Tlučné, který z jeho rukou převzal starosta sboru Jaroslav Lukšík.

   V roce 2001 se do opravených prostor původní hasičské zbrojnice zařídilo vybavení. Vznikla zde místnost pro schůzky mladých hasičů, místnost pro velitele, pro archiv a menší společenská místnost s krbem a kulečníkem. Našli zde zázemí pro svoje schůzky mladí rybáři, ve velké zasedací místnosti se konají přednášky pro zahrádkáře, OÚ využívá místnost pro plenární zasedání a pravidelně jedenkrát v roce zde mají sraz - Junáci, skauti, sokolové a členové tělovýchovných jednot - ti dříve narození.

   Vzhledem k tomu, že jsme vlastnili prapor, ale nebyl vysvěcen, využili jsme možnosti a 24. 6. jsme se vypravili do Nebílov, kde proběhlo svěcení místní kaple a hasičských praporů. Vysvěcení provedl biskup plzeňské diecéze František Radkovský.   Stuhu, kterou připnul na prapor starosta OÚ Stanislav Volf jsme obdrželi na závěr roku a připomínala datum a místo vysvěcení praporu.

   Při konání výroční valné hromady okrsku Tlučná dochází ke změně. Je rušen hasičský sbor v Doubravě. Důvod - mladí lidé odcházejí z této obce a ty dříve narozené nemá kdo nahradit.

   Na začátku roku 2002, přesně 31.3., jsme obdrželi velmi smutnou zprávu. Zemřela v plné pracovní aktivitě naše bývalá členka a pracovnice Okresního výboru hasičů Plzeň-sever Václava Fránová, roz. Filipová. Přestože již nebyla naší členkou, zúčastňovala se každé akce, kterou jsme pořádali.

   Po povodni, která se přehnala přes naši obec (je o ní psáno v jiné části knihy), se rada obce rozhodla zakoupit novější cisternu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést rekonstrukci garáže a dvora. Obecní úřad obdržel od Ministerstva místního rozvoje 200.000 Kč, stejnou částku dala obec a s opravou se mohlo začít. Rozlámaný beton na příjezdové cestě do garáže byl nahrazen asfaltem, obrubníky a zámkovou dlažbou. Firma Všestav Dýšiná p. Pavla Boukala, která tuto opravu prováděla, tak přispěla ke zlepšení prostředí v prostoru hasičské zbrojnice. Byla provedena i oprava střechy nad zasedací místností. Opravu střechy zajistila firma p. Smetáka.


   Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 815 byla zakoupena od firmy VELLUS Praha, provozovna Kdyně, s kompletní výbavou, navíc tři dýchací přístroje s rezervními lahvemi, dva obleky proti sálavému teplu a jeden protichemický oblek COOCO. Dále obecní úřad zakoupil sadu hliníkových žebříků, pět kusů přileb typu GALLET a vyprošťovací přístroj.


   Volby, které se konaly do obecního zastupitelstva, zasáhly i do našich řad. Mezi poslance byl zvolen náš starosta Josef Filip a náměstek starosty Lubomír Filip.

   Rok 2003 začínáme hodnotící schůzí okrsku Tlučná. Tato výroční valná hromada se koná v restauraci Na Sulkově. S činností seznámil přítomné starosta okrsku Josef Filip. Vyzdvihl dobrou spolupráci mezi jednotlivými sbory, svojí aktivitou se okrsek řadí mezi nejlepší na okrese Plzeň-sever.

   Tento rok je významný nejen pro hasiče, ale pro celou obec. Díky aktivitě místostarosty obce Josefa Kučery, který se již delší dobu zabývá historií obce, nebylo zapomenuto zajímavého výročí, a to 888 let od první písemné zmínky o této lokalitě. Tohoto výročí jsme využili k tomu, že tradiční setkání v hasičské zbrojnici při dechovce jsme povýšili na první tlučenskou pouť. 28. června za krásného počasí dechová kapela "Holýšovští chlapáci" pod vedením kapelníka Jana Čiviše a zpěvačky Vlaďky Tolarové přispěla k výborné atmosféře této oslavy. Uskutečnila se i soutěž o nejlepší pouťový koláč. Chuťově i vzhledově byly výborné, doplněné studeným pivem a teplou klobásou.

   Vedení našeho sboru sledovalo také období maturitních zkoušek, protože několik našich členů skládalo maturitní zkoušky na Integrované střední škole energetické v Chomutově. Jan Čermák a Robert Kučera ukončili touto zkouškou tříleté dálkové studium v oboru provozní technika se zaměřením na požární ochranu. Pavel Filip ukončil pětileté studium v oboru strojník pro požární techniku na této škole maturitou s vyznamenáním.

   S blížícím se zimním obdobím bylo nutné zhotovit nová garážová vrata. Zhotovení za přispění členů zásahové jednotky provedl Josef Filip. Dále bylo provedeno odsávání výfukových zplodin z garáže. Montáž provedla firma IPC Klima p. Milana Kašpara, který montáž provedl zdarma jako sponzorský dar. Materiál na obě akce finančně zajišťoval Obecní úřad v Tlučné.

   Rok 2004 byl významný pro všechny hasiče v České republice. V Litoměřicích se 4. a 5. června konaly oslavy 140. let od založení hasičstva v Čechách. Při této důležité akci pro hasiče jsme nemohli chybět. Plný autobus i s naší zástavou dorazil včas. Tento den nám bude připomínat stuha na našem praporu, která byla zhotovena k tomuto výročí. Stuha nám byla připnuta, stejně jako dalším sborům, před tribunou, na které byl přítomen kromě jiných i ministr vnitra Stanislav Gross.


   V tomto roce na popud kamarádů z německého hasičského sboru, sídlícího v městečku Zeulenroda, jsme spolu s nýřanskými hasiči navázali přátelské vztahy. 26. června se naši zástupci rozjeli do německého Stelzendorfu, za účelem navázání družebních styků. Věříme, že tato spolupráce se bude kladně vyvíjet. Na oplátku jsme jim předali pozvánku na naši výroční valnou hromadu.

   Činnost našich členů není zaměřena jen na práci v místním sboru. Starosta sboru Josef Filip zastává ještě funkci starosty okrsku Tlučná a místostarosty okresního sdružení hasičů Plzeň-sever. Velitel sboru Jan Čermák je také okrskovým preventistou a vedoucím odborné rady prevence na OSH Plzeň-sever. Robert Kučera je velitelem JPO II v Nýřanech a vedoucím odborné rady velitelů na OSH Plzeň-sever. Vedoucí mládeže Alena Filipová je členkou odborné rady mládeže na OSH Plzeň-sever. Věra Filipová, jednatelka našeho sboru, zastává v okrsku Tlučná funkci hospodářky a na OSH Plzeň-sever je členkou kontrolní a revizní rady. Do obecního zastupitelstva v Tlučné byli zvoleni starosta sboru Josef Filip a jeho náměstek Lubomír Filip.

   Kromě hasičských aktivit má náš sbor velmi dobrou spolupráci s místní mateřskou školou. Děti společně s paní ředitelkou Janou Liškovou a učitelkami Martou Bittnerovou, Hanou Haškovou a Věrou Vítkovou nám již řadu let kulturní vložkou zahajují naši výroční valnou hromadu. Další spolupráci jsme uzavřeli v roce 2004 s kroužkem mladých zdravotníků, které vede pí. Marcela Štichová. Naši zasedací místnost dále využívají rybáři, zahrádkáři, konají se zde schůze obecního zastupitelstva a schůze stavebníků. Již řadu let se udržuje dobrá spolupráce s tělovýchovou a s oddílem kopané. V době sucha provádíme zavlažování fotbalového travnatého hřiště, parků a zeleně v obci. Jsme pravidelnými účastníky dětského dne, připravené soutěže a hlavně "peřina" vytvořená hasičskou pěnou, je mezi dětmi velmi oblíbená. Dlouholetou tradicí je stavění májky u které nemůže chybět pečení selátka. Při této akci se občas přiletí podívat i čarodějnice, převlečené naše členky Marie Haišmanová se svojí vnučkou Michalkou. V letních měsících pořádáme pro své občany posezení s dechovkou, spojené s tlučenskou poutí. V neposlední řadě provádíme asistenci při konání lesního krosu, kde zajišťujeme radiové spojení mezi jednotlivými úseky. Nemohu opomenout velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem v naší obci, v čele s jejím starostou p. Stanislavem Volfem.


   Vzhledem k této spolupráci jsme mohli za finanční podpory obecního úřadu provést opravy našeho objektu a uvést jej do dnešního stavu. Toto je výčet celkové činnosti našeho sboru za uplynulých 100 let. Naší snahou bylo vás seznámit s činností, která je dle našeho názoru velmi potřebná pro veřejnost, ale také velmi náročná pro ty, kteří se této činnosti věnují většinou ve svém volném čase.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved