TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Komíny a PO

   Se vzrůstající cenou elektřiny a plynu se vracíme k topení tuhými palivy. Nejčastěji je to uhlí a dřevo. Naše starost o teplo v domě však neznamená jenom starost o palivo. Je to také péče o kamna, kotle ústředního vytápění a v neposlední řadě i o komín. Dobře postavený a správně a pravidelně udržovaný komín významně ovlivňuje účinnost zdroje tepla, tedy kamen, a tím i celkovou spotřebu paliva.

   Základní normou je ČSN EN 1443:2000 (73 4200) Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky. Tato norma uvádí zejména způsob zatřídění komínů a komínových systémů podle jejich odolnosti vůči teplotám, tlaku, vyhoření sazí, kondenzátu spalin a korozi, včetně údajů o tepelném odporu komína a nejmenší vzdálenost od hořlavých materiálů.

   Další norma ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody — Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Byla zpracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené do soustavy ČSN (nebo k vydání připravované) a platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které vedou vnitřkem budovy nebo po její vnější stěně, ale i pro komíny volně stojící. Vztahuje se na komíny určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva a specifikuje blíže i způsob kontroly a zkoušení komínů a kouřovodů.

   Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných budov včetně rekreačních, dále na uživatele spotřebičů paliv a na firmy nebo osoby zajišťující kominické práce.
Komíny – kouřovody jsou nedílnou součástí spalinové cesty. Odvod spalin neboli jejich proudění musí být plynulé. Musí být dobře kontrolovatelné a čistitelné. V uvedené vyhlášce jsou mimo jiné uvedeny v § 6 lhůty pro čištění komínů.

Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná

1. do výkonu 50 kW šestkrát
2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát
2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát
3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou

   (2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.

   (3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen majitel/správce objektu po dohodě s příslušným obecním úřadem zajistit častější čistění komínů.

   (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zajišťující kominické práce je povinna oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

   (5) Na základě požadavku příslušného obecního úřadu dohodne s ním právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která zajišťuje provádění kominických prací, dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech. Obecní úřad o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

   Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po výměně spotřebiče, po změně paliva a před uvedením spotřebiče do provozu provede kominík (revizní technik komínů) kontrolu. Každý správce je povinen prokázat, že výše uvedené povinnosti plní. Dokladem může být faktura o úhradě za provedenou práci kvalifikované osobě.

Komplexní péči o váš komín nabízejí specializované firmy – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Dodržením povinných lhůt pro čištění komínů udržujete svůj dům bezpečným.


Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved