TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Historie našeho sboru
   28.září 1946 se shromáždilo před hasičským domem na dva tisíce zástupců sborů, obvodů, okresních i zemských hasičských jednot, aby odhalilo památník těm, kteří položili život ve druhé světové válce. Při této příležitosti byl složen slib. Tento slib byl podepsán všemi činnými členy hasičského sboru v Tlučné při konání valné hromady. Do této doby se veškeré zásahy u požárů provádí motorovou stříkačkou, ale na podvozku taženém koňmi. 21. června roku 1947 na výborové schůzi hasičstva starosta bratr Škrábek oznámil přidělení hasičského vozu obecním národním výborem. Cena činí 78.000 ,- Kčs. Slavnostní předání vozidla bylo stanoveno na 7. září. U této příležitosti byla uspořádána slavnost.

   Bylo předvedeno školní cvičení mužů z Tlučné, z Křimic a žen z Chotěšova. Dále vycházkové cvičení se stříkačkou, které předvedli muži z Radčic, cvičení se žebříky a hašení pěnou. Cvičení probělo na hřišti DTJ (dělnická tělovýchovná jednota). Přítomen byl oblastní velitel bratr Skála.Provádí se pravidelné cvičení za účelem akceschopnosti sboru při likvidaci požárů. Je založeno žákovské družstvo, které se každý týden schází pod vedením br. Třísky. Družstvo mužů se zúčastňuje všech akcí, které pořádají okolní sbory, včetně zábav. Tím se oplácí návštěvy okolních sborů. Benzín na dopravu k zábavám si účasníci hradí sami. 13. dubna 1948 byla na výborové schůzi podána zpráva o provedené prohlídce ohledně stavby vodní nádrže na vrchu "Čampuli". Nádrž měla mít rozměry 5x5 m o hloubce 1,5 m. V zápise bylo dále upozorňováno na malý stav vody v malém rybníčku, který sloužil požárním účelům. Zápis byl zaslán na MNV s tím, aby odběr vody pro soukromé účely byl omezen na minimum.

   V roce 1949, kdy je prováděna přístavba zdejší školy, valná hromada sboru rozhodla darovat na tuto akci 2.000 Kčs. Na valné hromadě, která se konala v restauraci br. Václava Rádla, bylo konstatováno, že sbor konal sedm schůzí výboru, jednu valnou hromadu, jeden hasičský ples a jednu pouťovou zábavu. Ve zprávě vzdělavatele, kterým byl br. František Krofta, zdejší řídící školy, se hovořilo o významu a úkolech hasičstva ve dvouletém budovatelském plánu a jeho úspěšném splnění a o přípravě na pětiletý plán. Rokem 1951 dochází k reorganizaci hasičských sborů a ke změně názvu. Za činnost požárního sboru odpovídají funkcionáři MNV a výbor Místní jednoty. Od této doby je název sboru Československý svaz požární ochrany, Místní jednota Tlučná, okres Plzeň. Ve výboru se objevuje nová funkce, týkající se prevence. Výkonem této funkce je pověřen bratr Jan Balín. Je ustavena požární komise, která provedla 19 požárních prohlídek v zemědělských a živnostenských provozovnách. Bylo provedeno první čištění rybníčka pod "Hejbalkou", který slouží jako požární nádrž. Je zde odpracováno zdarma 1302 hodin, odvezeno 106 aut materiálu. Podle rozdělovníku KV-PO jsme obdrželi motorovou stříkačku PPS-8 v částce 85.018 Kčs. Z rozhodnutí deseti okrsků dostala naše organizace za úkol připravit požární soutěž. Seznamu soutěží a umístění bude věnována zvláštní kapitola.Nastává období aktivního náboru nových členů. Bohužel se jedná většinou o členy přispívající. Během roku 1954 jsme získali 78 nových členů, bylo ustanoveno družstvo dorostenek a dorostenců. Jsou ustavovány žňové hlídky mládeže. Tyto hlídky jsou vyhodnoceny OV ČSPO a KI PO a obsadily třetí místo v okrese. Preventista Jan Vacek provádí besedy s občany a pracovníky v zemědělství na téma "Požáry při žních". V té době je členem předsednictva OV ČSPO Plzeň-sever.


   Dále se provádí školení, ustavují se DPH (domovní požární hlídky) za účelem kontrol v obytných budovách a drobných provozovnách. Provádí se kontroly výmlatových středisek. V roce 1956 se konal sjezd ČSPO v Praze, na kterém byl přítomen náměstek předsedy vlády a Ministra vnitra s. Barák. Vysoce ocenil naši dobrovolnou práci. Kritika byla vznesena na práci novinářů, kteří ne vždy objektivně informují veřejnost o práci našich požárníků.V rámci akčního plánu MNV bylo pamatováno i na naši místní jednotu. Pro její další rozvoj bude provedena přístavba k původní hasičské zbrojnici čp. 23. Proto byla provedena agitace mezi občany ohledně brigádnických hodin na tuto akci. Bylo získáno 1908 hodin, bohužel MNV nezajistil materiál a proto se zatím se stavbou nezačalo.Snahou výboru MJ bylo nějakým způsobem využít osobní závazky členů a občanů. Nabídl proto na radě MNV, že zajistí a prohloubí potok a získá tak zásoby vody pro případ požáru. Na této akci bylo odpracováno 334 hodin. Protože se v roce 1955 neuskutečnily oslavy 50. let založení sboru, bylo prvořadým úkolem v roce 1957 tyto oslavy provést. Jsou stanoveny na 14. července od 9.30 hodin. Slavnostní schůze, na které bylo přítomno 74 členů, se zúčastnil předseda OV s. Pospíšil a tajemník OV s. Kotěšovec. Během celého dne byla otevřena výstavka v požární zbrojnici, která přiblížila občanům činnost požárníků za uplynulých 50 let. Slavnostní odpoledne bylo zahájeno průvodem ze "Třech rybníčků" na hřiště za Václavovic. Mladší a starší žáci předvedli ukázku spojování hadic a jejich připojení na hydrant, ženy a muži provedli požární útok s vodou.


   Závěrečného obrazu se zúčastnili požárníci, družina ČSČK a Svazarmovci. Z šedesáti účinkujících sestavil Kouřil Václav závěrečný obraz. Oslava byla zakončena zábavou ve velkém sále ZK-ROH Dolu Krimich.V roce 1958 se začíná s přístavbou dvou garáží, zasedací místností, klubovnou a skladem pohonných hmot. Je provedena zdařilá beseda s promítáním filmu pro pionýry. Účast 105 dětí je toho důkazem. Při té příležitosti byly předány družstvu žáků diplomy a knížky za provedené žňové hlídky. Dále těmto hlídkám naše jednota za odměnu umožnila čtrnáctidenní letní tábor. V roce 1959 je hlavním úkolem organizace pokračovat na výstavbě požární zbrojnice. Bohužel vše zůstává na aktivitě a brigádnických hodinách členů místní jednoty požárníků.Na VČS v roce 1963 padl návrh uspořádat v příštím roce "Staročeské máje".


   17. května 1964 od ranních hodin za krásného slunečného počasí svobodní mládenci a dívky v doprovodu hudby prochází celou obcí, v každé ulici se zastaví, zatancují a zvou na odpolední hlavní představení.Po obědě se řadí průvod ve "Třech rybníčkách". V čele na koních trubač Václav Toman, vedle něho kat Stanislav Kraus a za nimi kočáry tažené koňmi, vše vyzdobené břízou a pentlemi. V kočárech seděl písař - pan Balín, král - Jan Skala, rychtář - Václav Filip a dva tlampači - Oldřich Kouřil a Vladimír Janda. Tyto hlavní postavy doprovázela družina - selky a mladá chasa. Celý tento průvod za doprovodu hudby a veselého vískání se odebral do prostoru mezi rybník a potok do středu obce (dnešní prostor v parku proti kapličce). Zde nastalo hlavní povídání, ke každému domu veršované skládání.
Celá tato akce byla velmi kladně hodnocena přítomnýmh obyvatelstvem.

   V tomto roce došlo opět z důvodu prasklé hráze u vodní nádrže pod "Hejbalkou" k vypuštění vody. Po nutné opravě, která si vyžádala 693 brigádnických hodin, bylo nutné vodu z potoka, který tekl podél silnice na Plzeň, opět přečerpat do opravené nádrže. 9 členů MJ při čerpání odpracovalo 146 hodin. Poděkování patřilo vedení Dolu Krimich za spolupráci a za půjčení stříkačky DS-16 s pracovníkem Václavem Lukšíkem. Oslavy 60. let založení sboru neproběhly tak, jak jsme si představovali. Malá účast jak od soutěžících, tak i od samotných občanů, byla kritizována i v tisku čtenářkou z Tlučné. Psala o špatném přístupu občanů, ale i samotného MNV a poslanců, kteří měli malý zájem o tuto akci. Na druhé straně byla oceněna MJ a Rudolf Homolka stříbrnou plaketou od ÚV ČSPO za dlouholetou práci pro veřejnost. Po deseti letech je v roce 1968 dokončena přístavba tak, jak byla naplánována. Bohužel v jedné garáži z nařízení MNV parkuje popelářský vůz. Dále se provádí kontroly v obytných budovách, drobných provozovnách a v zemědělských objektech.


   Z řad mladých požárníků se každý rok ustavují žňové hlídky. Ty byly také vyhodnoceny OV ČSPO na třetím místě v okrese. Odměnu jim předal člen OV ČSPO Jaroslav Frána. Každý obdržel teplákovou soupravu a spací potřeby. Jednalo se o tyto žáky a členy naší organizace: Jiří Filip, Vladimír Staněk, Jiří Mlnařík, Karel Zábranský, Jaroslav Čubr, Jaroslav Staněk, Josef Filip, Jiří Píša, Jaroslav Štauber, Jiří Psutka.

   Členové naší organizace pracují i ve vyšších orgánech. Rudolf Homolka je velitel okrsku, Karel Kašpar je preventista okrsku, Lubomír Filip pracuje ve štábu výcviku OV a je členem OV ČSPO v Plzni. Rudolf Homolka a Lubomír Filip jsou delegováni na okresní a krajské soutěže jako rozhodčí. 31. července 1970 byla provedena změna v okrscích. Jsou sloučeny okrsky Nýřany a Zbůch v jeden, Tlučenský, tak se nový okrsek jmenuje, sdružuje požárníky z Tlučné, Nýřan, Zbůchu, Vejprnic, Líní, Červeného Újezda, Úherec a Doubravy. Pro zvýšení akceschopnosti sboru byla v roce 1971 přidělena nová stříkačka PPS-12. Při hodnocení zbrojnic, které provedl OV Plzeň-sever se na okrsku Tlučná umístila na prvém místě a v okrese na místě šestém. Nezapomíná se ani na členy, kteří se dožívají různých výročí. Janu Hrubému k 80. narozeninám a manželům Liškovým k 50. letému manželství jsou předány dary. Členové sboru nechyběli ani na zlaté svatbě manželů Herianových a Škrábkových.


   Při VČS v roce 1972 byl přítomen zástupce ÚV ČSPO z Prahy s. Řepinský, který velice kladně hodnotil činnost naší jednoty. Tato měla 237 mužů a 25 žen. Tento rok také dochází ke změně u soutěží mládeže. Od příštího roku soutěž ponese název "Plamen" a rok, kdy probíhá. Provádějí se besedy na škole, relace v místním rozhlase, provádí se školení občanů v rámci civilní ochrany. V roce 1981 byla provedena protipožární kontrola v 550 obytných budovách. Dobrá práce preventistů je dokladem toho, že v obci již delší dobu nehořelo.Poruchovost požárního vozidla T-805 je důsledek toho, že jednota usiluje již několik let o přidělení nového vozidla. V roce 1981 je naše žádost vyslyšena a je nám přiděleno požární vozidlo DVS-12-A 30. Na tom má velký podíl předseda MNV s. Josef Kučera. Vozidlo jsme převzali v den narozenin našeho velitele Lubomíra Filipa, takže oslava byla namístě. 10. června 1984 se provádí vypuštění vodní nádrže pod "Hejbalkou" za účelem vyčištění. Předtím je proveden výlov a následná konzumace ryb. V roce 1985 proběhly oslavy 80. let založení hasičského sboru v Tlučné. K této události byly zhotoveny odznaky ve třech barvách. Raznice stála 1.378,80 Kčs, 1000 odznaků 4.900 Kčs. Zhotovení 300 ks vlaječek se znakem sboru na jedné a krokodýlem na druhé straně od Stylu Plzeň stálo 6.349,80 Kčs. Byla uskutečněna soutěž požárních družstev na hřišti TJ Baník a výstavka staré a nové techniky v prostoru hasičské zbrojnice. Jednatelka našeho svazu Věra Filipová byla navržena KV SPO jako delegátka na setkání s členy ČSPO do Prahy. Setkání se uskutečnilo 8. března 1985 v pražském hotelu Flora. Za ÚV byl přítomen s. Votýpka a s. Řepinský. Věra Filipová byla vyznamenána Čestným uznáním ÚV, medailí Za příkladnou práci a knihou s věnováním. Tento rok je dokončena rekonstrukce vodní nádrže pod "Hejbalkou". Výbor ZO SPO se roku 1986 rozhodl založit kroniku tlučenských požárníků. Podle pamětí Josefa Babky, zápisů dlouholetého předsedy Václava Filipa a zápisů v požární zbrojnici byla psaním kroniky pověřena Monika Filipová, nar. 25.1.1967.


   Rok 1988 byl rokem sjezdů. Věra Filipová, jednatelka SDH Tlučná, členka okresní a krajské revizní komise, se zúčastnila v únoru ve Zbůchu a v březnu v Nýřanech okresní a krajské konference. Byla i účastnicí VII. sjezdu Svazu požární ochrany v Praze ve dnech 25. - 26. června s hlasem rozhodujícím. O rok později v rámci oslav 125. let založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru a u příležitosti Mezinárodního dne žen byla Věra Filipová pozvána na setkání s představiteli Svazu požární ochrany ČSSR do Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod. Pozvání obdržela od předsedy federálního výboru svazu plk. Ing. Jána Olšanského, Csc. Setkání se uskutečnilo 17. - 18. března. V závěru roku dochází v naší zemi ke změně. 17. listopad se zapsal do dějin našeho národa a tím i do dějin požárníků. Manifestace později zvaná "sametová revoluce" požadovala změnu ve vedení státu a zrušení vedoucí úlohy KSČ a změnu ve vládě.Organizace se nevěnuje jen požárům. Nezapomínáme na kulturu. Pravidelně každý rok pořádáme požárnický ples, který má v naší obci tradici.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved