TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Odborná příprava 2011

Plán odborné přípravy 2011

Datum
Téma odborné přípravy
Místo konání
Vedoucí OP
15.1.2011
Řád ARS, zákon o PO, vyhláška č. 247,
řád výkonu služby v JPO,
základy stanov SH ČMS
HZ Tlučná Špachmann M.
Čermák J.
Koptík L.
Filip J.
Klug S.
26.2.2011
Bezpečnost práce u zásahů,
otázky HASIČ III - II stupně
HZ Tlučná Čermák J.
Špachmann M.
5. - 6.3.2011
COP velitelů a strojníků Lachema
Kaznějov
HZS PK
12.3.2011
1.4.2011
Pravidelné školení řidičů Autoškola -
Zdeněk Kunst
PS Nýřany
Zdeněk Kunst
9.4.2011
Chemická služba HZ Tlučná Klug S.
13.4.2011
Školení obsluh MŘP PS Nýřany nprap. Medek M.
5.6.2011
Práce ve výškách HZ Tlučná Čermák J.
Klug S.
14 - 18.6.2011
ZOP strojníků JPO II. a JPO III. HZS PK
ŠVS Třemošná
HZS PK
9.10.2011
Bojová rozvinutí,
obsluha agregátů, spojení
HZ Tlučná Špachmann P.
Špachmann M.
Koptík L.
22.10.2011
Dálková doprava vody HZ Tlučná Čermák J.
Špachmann P.
Špachmann M.
19.11.2011
Zdravotní příprava HZ Tlučná Čermák J.
SDH Bolevec
3.12.2011
Ukončení výcvikového roku,
přezkoušení
HZ Tlučná Čermák J.Zákony a právní předpisy v PO

Dne 15.1.2011 proběhl v hasičské zbrojnici první výcvik naší jednotky v roce 2011.Dle schváleného výcvikového roku se tento výcvik zaměřil na prohlubování znalostí zákonů a právních předpisů určených jednotkám požární ochrany. Jednalo se zejména o zákon č.133/1985 Sb.o požární ochraně,Vyhlášku MV č.247,Řád analogové radiové sítě,Řád výkonu služby v požární ochraně a základy stanov Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka.BOZP a odbornosti SH ČMS

Dne 26.2.2011 se konala další odborná příprava JPO III. Tlučná zaměřená především na bezpečnost práce nejen u zásahu, ale i při výkonu služby ve zbrojnici. Dále se členové jednotky zaměřili na plnění odbornosti SH ČMS pro získání odznaku Hasič I. - III. stupně. I když asi nikdo z naší jednotky v letošním roce uvedené zkoušky skládat nebude, osvojení a prohloubení znalostí na úseku PO nebylo jistě na škodu. Lektorského řemesla se zhostil velitel jednotky Jan Čermák a jeho zástupce Miloslav Špachmann, za pomoci naší výpočetní a projekční techniky v zasadecaí místnosti hasičské zbrojnice.COP velitelů a strojníků JPO II. a JPO III.

Ve dnech 5. a 6. března 2011, se konala pravidelná cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek JPO II. a JPO III. okresu Plzeň - sever. Za naší jednotku se zúčastnili této odborné přípravy : Čermák Jan, Špachmann Miloslav, Koptík Lukáš, Jäger Jan a Špachmann Petr. Sobota 5.3.2011, byla zaměřena na prohloubení teoretických znalostí a druhý den 6.3.2011 se prováděla praktická cvičení zaměřená na likvidaci požáru v budově, záchranu osoby z výšky, nácvik zásahu s pěnou a procvičení čerpání vody pomocí ejektoru.Školení řidičů

Pravidelné školení řidičů naší jednotky rovněž patří do odborné přípravy a tak se ve dnech 12.3.2011 a 1.4. 2011 konala odborná příprava zaměřená i na tuto problematiku. 12. března v prostorách autoškoly pana Zdeňka Kunsta v Nýřanech, proběhlo školení řidičů - držitelů průkazů profesní způsobilosti. 1. dubna 2011 následovalo referentské školení zbývajících řidičů naší jednotky. Obě školení mají za svůj cíl seznámit řidiče se změnami v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a souvisejících předpisech a zdokonalit tak znalosti všech řidičů. Není vůbec špatné, když si občas některé věci zopakujeme či se v případě nějakých nejasností informujeme o skutečnostech, které nás zajímají. Řidiči jsou v dnešní uspěchané době vystaveni vysokému psychickému tlaku a tak je velice dobré toto školení podstoupit.

Chemická služba

Další odborná příprava naší jednotky proběhla dne 9.4.2011 v prostorách naší zbrojnice. Tentokrát byla zaměřena na chemickou službu. Členové jednotky si osvojili již získané znalosti z izolačních dýchacích přístrojů používaných u jednotek PO, dále se procvičilo používání ochranných chemických obleků a ochranných obleků proti účinkům sálavého tepla. Za použití výpočetní a projekční techniky proběhla nejprve teoretická část školení a poté následoval praktický výcvik s dýchací technikou a obleky OL 2, SUNIT a SOOCO.Školení obsluh MŘP a rozbrušovacích agregátů

Dne 13.4.2011 se uskutečnilo školení zásahové jednotky zaměřené na obsluhu, bezpečnost práce a údržbu motorových řetězových pil a rozbrušovacích agregátů. Toto školení jsme absolvovali na požární stanici HZS Nýřany, kde se nás ujal instruktor nprap.Miroslav Medek. Členové jednotky si vyslechli zajímavý výklad a měli možnost vidět prostřednictvím projekční techniky i velice dobře zpracovaný film řešící problematiku kácení stromů v různých polohách, bezpečnost práce a pracovní postupy při práci s MŘP. Na závěr školení proběhlo přezkoušení všech držitelů platných průkazů na obsluhu MŘP a rozbrušovacích agregátů, aby jim mohla být prodloužena jejich platnost na další dva roky.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

V neděli 5.6.2011 za krásného slunečného počasí se konala další část odborné přípravy členů naší zásahové jednotky,která byla zaměřena na práci ve výškách a nad volnou hloubkou.Po teoretické části výcviku,která se konala v zasedací místnosti za pomoci výpočetní a projekční techniky a podrobném seznámení s vybavením jednotky.Odbornou přípravu velice pěkně vedl velitel jednotky Jan Čermák,kterému skvěle asistoval příslušník HZS PK Stanislav Klug.Před zahájením praktického výcviku si všichni ještě osvojili praxi ve vázání uzlů.Praktická část výcviku byla zaměřena na sebezáchranu hasiče za pomoci všech dostupných pomůcek,kterými naše jednotka disponuje.Druhá část praktického výcviku byla zaměřena na záchranu osob z výšky a hloubky za pomoci lanové techniky.ZOP strojníků JPO II. a JPO III.

Ve dnech 14. - 18.6.2011 uspořádal HZS Plzeňského kraje základní specializační kurz pro strojníky JPO II. a JPO III. Tohoto základního kurzu pod názvem "S - 40" se za naší jedotku zúčastnili : Lukáš Koptík a Jan Čermák. Kurz proběhl ve výcvikovém a školícím středisku HZS PK Třemošná a požární stanici HZS PK - Plasy. Cílem kurzu bylo seznámit posluchače s problematikou strojní služby, prohloubení základních znalostí z oblasti požární techniky a agregátů včetně jejich používání. Nedílnou součástí byla i problematika dálkové dopravy vody ze stroje do stroje, kyvadlová doprava vody atd. Hasičům byla představena moderní technika HZS PK na stanici Plasy a měli možnost si dokonale prohlédnout i novou techniku HZS PS Sušice v podobě Tatry sedmičkové řady. Závěr kurzu byl v duchu zkoušek rozdělených do dvou částí a to písemného testu čítajícího celkem 60 otázek a praktické zkoušky z obsluhy PMS 8 R 1. Výše jmenovaní z naší jednotky při těchto zkouškách samozřejmě uspěli a získali tak strojnické osvědčení. Teď si ještě musí své získané znalosti prakticky vyzkoušet a stále prohlubovat.Bojová rozvinutí a obsluha agregátů

Odborná příprava konaná dne 9.10.2011, byla zaměřena na veškeré druhy bojových rozvinutí jednotek PO.V rámci tohoto výcviku bylo probráno zřizování přívodního, dopravního i útočného vedení v družstvech 1 + 3 i 1 + 5. Procvičilo se i zřízení útočného proudu s těžkou pěnou, proběhl nácvik zřízení útočného proudu C 52 do 2 NP po nastavovacím žebříku, který následně vystřídal proud vysokotlaký od CAS 32 T 815. Při praktickém provádění bojových rozvinutí, bylo procvičeno i používání přenosných radiostanic.

Druhá část výcviku byla zaměřena na obsluhu a držbu veškerých našich agregátů v podobě motorových pil, odsavače kouře, elektrocentrály, přenosných motorových stříkaček PMS 8 R 1 a PMS 8, plovoucího čerpadla atd. Vše bylo prakticky vyzkoušeno pod dohledem a odborným výkladem technika strojní služby naší jednotky pana Petra Špachmanna. Je veliká škoda, že z tohoto výcviku nemáme žádnou fotografii. I přes skutečnost, že se fotografovalo, došlo k technické závadě na paměťové kartě fotoaparátu a nám bohužel nezbyla ani jedna fotografie.

Dálková doprava vody

Dne 22.10.2011 proběhla další odborná příprava členů naší jednotky. Tato odborná příprava byla tentokrát zaměřena na problematiku dálkové dopravy vody. V zasedací místnosti naší zbrojnice nejprve proběhla teoretická část výcviku a pak následovala praktická část v prostoru za prodejnou VITO ve směru na obec Vejprnice. První a zároveň čerpací stanoviště bylo zřízeno v protoru mostu přes Vejprnický potok, kde byla nasazena první přenosná motorová stříkačka PMS 8 R1. Následovalo rozmístění dalších dvou PMS 8 ve vzdálenosti 100 metrů. Ke zřízení dopravního vedení bylo použito dvou kusů přenosných hadicových navijáků, každý po 100 metrech hadic B 75. Prvním úkolem, bylo vyzkoušet DDV jednoduchým vedením ze stroje do stroje na vzdálenost 200 m s vytvořením jednoho útočného proudu C 52. Druhým úkolem bylo provedení DDV dvojitým hadicovým vedením na vzdálenost 100 m opět s jedním útočným proudem C 52.Hlavním cílem tohoto výcviku nebylo překonání značné vzdálenosti či velkého převýšení, ale prohloubení již získaných znalostí v této problematice. Noví strojnici naší jednotky Jan Čermák a Lukáš Koptík si vyzkoušeli obsluhu PMS 8 a PMS 8 R1. Po delší době došlo k použití i našich dvou přenosných hadicových navijáků. Na závěr výcviku bylo provedeno zazimování veškeré techniky a úklid věcných prostředků.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved