TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Odborná příprava 2010

Plán odborné přípravy

Datum
Téma odborné přípravy
Místo konání
Vedoucí OP
21.1.2010
Výcvik nositelů DT HZS CPS
Plzeň Košutka
Čermák Jan
13.2.2010
Řád ARS - spojení
Zákon o PO
vyhláška MV č. 247
HZ Tlučná Špachmann Miloslav
Čermák Jan
Koptík Lukáš
Březen 2010
Školení řidičů Autoškola
Nýřany
Kunst Zdeněk
6.3.2010
Bezpečnost práce u zásahů
Příprava na zkoušky odbornosti SH ČMS
HZ Tlučná Filip Petr
Filip Josef
13. - 14.3.
2010
Cyklická odborná příprava
velitelů a strojníků JPO II. a III.
Lachema
Kaznějov
HZS PK
10.4.2010
Zdravotní příprava
Praktický výcvik NDT
HZ Tlučná Zdr. personál
Jäger Radek
29.4.2010
Motorové řetězové pily -
praxe a údržba
HZ Tlučná Špachmann Petr
15.5.2010
Výcvik s čerpadly a agregáty
Bojová rozvinutí
Spojení u zásahu v praxi
HZ Tlučná Špachmann Miloslav
Čermák Jan
Čermák Jan
26.6.2010
Pořadová příprava
oslavy 105 let SDH
HZ Tlučná Čermák Jan
Červenec
Srpen
Práce na vodě + TC
Prověřovací cvičení
Disciplíny PS
vodní plocha
dle námětu
Čermák Jan
Filip Pavel
18.9.2010
Práce ve výškách
Lanová technika
Výcvik s žebříky
HZ Tlučná Filip Petr
9.10.2010
Výcvik NDT
Nebezpečné látky
Ochranné obleky
HZ Tlučná Bouda Martin
Jäger Radek
Koptík Lukáš
13.11.2010
Cvičební řád
Ukončení VR - přezkoušení
HZ Tlučná Filip Pavel
Čermák JanDne 21.1.2010 proběhl první výcvik naší jednotky v roce 2010. Dle výše uvedeného výcvikového roku se jednalo o praktický výcvik nositelů dýchací techniky ve výcvikovém polygonu CPS HZS Plzeňského kraje - Plzeň Košutka. Polygon simuluje případné problémy u zásahu s použitím dýchací techniky, zejména práci ve stísněných zakouřených prosterech, orientaci ve tmě a zvládání stresových stavů.
13.2.2010 se v prostorách zasedací místnosti SDH Tlučná, konala odborná příprava členů naší jednotky zaměřená na prohloubení znalostí z právních předpisů určených jednotkám PO. Jednalo se zejména o vyhlášku MV č. 247 / 2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, řád analogové radiové sítě a zákon č. 133 / 1985 o požární ochraně. V odpoledních hodinách pak proběhla v prostorách místní tělocvičny ještě pořadová příprava zaměřená na uskutečnění oslav našeho sboru, které proběhnou dne 26.6.2010.

Další teoretická odborná příprava naší jednotky proběhla dne 6.3.2010 v hasičské zbrojnici našeho sboru. Tentokrát se jednalo o proškolení členů jednotky z bezpečnosti práce u zásahů a přípravu našich členů ke složení zkoušek odborností SH ČMS - Hasič III. a II. stupně, které proběhnou dne 11.4.2010 v Kaznějově.

Měsíce plynou jako voda a výcviků přibývá. Ve dnech 13. a 14. 3. 2010 proběhla cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek JPO II. a JPO III. v Kaznějově. Odborná příprava, kterou zabezpečuje HZS Plzeňského kraje, byla rozdělena do dvou částí. Dne 13. března proběhlo teoretické školení všech velitelů jednotek a velitelů družstev v prostorách hasičské zbrojnice SDH Kaznějov. Tématem školení, byl řád výkonu služby v jednotkách SDH, řád chemické a technické služby, zdravotní příprava, vedení potřebné dokumentace atd.Druhý den COP, byl rozšířený o všechny strojníky a nově i o zájemce z řad čelnů jednotek, kteří projevili zájem o společný výcvik. Tento výcvik byl pojat v duchu prohloubení praktických dovedností. Jednotky byly rozděleny do čtyř sektorů, v nichž každá skupina plnila stanovené úkoly v podobě likvidace požáru v kancelářských prostorách a šatnách, záchrany osoby z hloubky, likvidace požáru ve výškové budově a v neposlední řadě i nácvik likvidace požáru za použití těžké pěny. Všechny jednotky se pak následně ve všech sektorech vystřídaly a měly jedinečnou možnost si vše prakticky vyzkoušet. Né vše proběhlo tak jak by mělo, ale právě tímto výcvikem lze odhalit naše nedostatky a vyvarovat se chyb. To je pravým cílem odborné přípravy všech jednotek PO. COP byla na velice dobré úrovni a perfektně organizačně zabezpečena ve spolupráci s SDH Kaznějov.Potřebné bylo spojeno s příjemným a tak se stalo dne 29.4.2010, že byl v rámci příprav stavění májky proveden praktický výcvik obsluh motorových řetězových pil. Členové jednotky si opět procvičili praktické dovednosti s MP, zásady bezpečnosti práce a v neposlední řadě i údržbu těchto věcných prostředků.

Dne 15.5.2010 proběhl další odborný výcvik naší zásahové jednotky. Tentokrát se jednalo o nácvik jednotlivých bojových rozvinutí a výcvik s čerpadly. Nejprve proběhla teoretická příprava dle cvičebního řádu jednotek PO a poté následoval praktický nácvik. Členové jednotky nacvičovali výstup s vysokotlakým proudem do patra pomocí čtyř dílů nastavovacích žebříků, pak se vysokotlak vystřídal s útočným vedením C 52 s kombinovanou proudnicí. Následně jednotka cvičila s přenosnou motorovou stříkačkou PMS 8 R1 s rozvinutím dopravního vedení B 75 k rozdělovači a útočných proudů C 52 s postupným střídáním všech druhů požárních proudnic. Při tomto výcviku se rovněž procvičilo i praktické používání přenosných radiostanic včetně komunikace u zásahu a optické signály používané u jednotek PO. Pro dodávku vody, bylo využito i čerpací stanoviště na Vejprnickém potoce v blízkosti prodejny VITO.Krásné slunné počasí a volná nedle 19.9.2010. Ideální čas pro další odbornou přípravu členů naší jednotky zaměřenou na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V letošním roce bylo do našeho vybavení pořízeno i několik prostředků a věcného vybavení pro tyto práce a tak bylo nezbytné se s nimi seznámit a vyzkoušet jejich funkci. Než se však přistoupilo k praxi, předcházela teoretická příprava. Toto zaměstnání bylo zaměřeno především na bezpečnost práce a osvojení znalostí z vázání uzlů nejčastěji používaných v PO. Odbornou přípravu vedl velitel jednotky Jan Čermák a člen lezeckého družstva HZS SŽDC Plzeň Petr Filip.Praktická část výcviku byla zaměřena na sebezáchranu hasiče a seznámení s novým vybavením jednotky, prostřednictvím kterého jsme v současné době schopni provádět i základní záchranné práce ve výškách pomocí lezecké techniky. Hasiči si vykoušeli slaňování v celotělovém postroji, záchranu osoby pomocí evakuačního záchranného postroje, sestrojili kladkostroj pro vytahování těžkých břemen nebo osob a mnoho dalších činností. Výcvik se setkal s velkým zájmem o tyto činnosti a proto v něm budeme i nadále pokračovat.

Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved