TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Výroční valná hromada 2011

   Pomalu se blíží konec roku 2011,proto se v sobotu 10.12.od 15.00 hodin konala v zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Tlučné.Z pověření výboru sboru zahájil slavnostní jednání velitel sboru pan Jan Čermák, který na našem jednání přivítal staostu obce pana Stanislava Volfa, našeho "Zasloužilého hasiče" pana Lubomíra Filipa,velitele Hasičské záchranné služby Správy železniční a dopravní cesty Plzeň p.ing. Miroslava Navrátila a jeho zástupce p.Zdeňka Štorka,všechny pozvané hosty a v neposlední řadě i všechny přítomné členy nejen našeho, ale i okolních sborů. Dle připraveného a schváleného plánu tohoto jednání následovalo již tradiční kulturní vystoupení dětí z místní mateřské školky pod vedením učitelky pí. Liškové, Jejich vystoupení bylo pečlivě připravené a sklidilo velký potlesk. Z potlesku a slov uznání sice děti radost jistě měly, ale ze sladkostí které následně od nás dostaly, byla radost určitě větší. Ani kolektiv našich mladých hasičů nechtěl zůstat v pozadí a tak následovalo i jejich pěkné vystoupení.


   Slavnostní předání splněných odborek mladých hasičů již rovněž patří k naší výroční valné hromadě. V tomto roce je splnili :odborka "Preventista"
Demeter Daniel

odborka "Strojník"
Kocánková Anna

odborka "Velitel"
Bednář Jan

odborka "Cvičitel"
Kašparová Veronika
Kašparová Zuzana
Haišmanová Michaela
Špachmann Petr

   V letošním roce byla zpráva o činnosti našeho sboru rozdělena na dvě části.První částí byl pověřen velitel sboru p.Jan Čermák.Tato zpráva byla zaměřena především na činnost zásahové jednotky.Druhou část zpracoval a také přednesl starosta sboru p.Josef Filip.

"Zpráva velitele SDH 2011"

"Zpráva o činnosti SDH 2011"

   Po přednesení zprávy o činnosti, následovala zpráva kontrolní a revizní rady a nemohla chybět ani zpráva pokladní. Po všech těchto oficiálních náležitostech, které k takovému jednání patří se přistoupilo k velice příjemnému bodu jednání a tímto bodem nebylo nic jiného, než ocenění odvedené poctivé práce našich členů. Tohoto příjemného úkolu se zhostili starosta sboru pan Josef Filip a starosta obecního úřadu p.Stanislav Volf.


Čestné uznání SDH Tlučná "
Ivana Čermáková
Adéla Klausová
Klára Muchnová
Kamil Křižan
Vlastimil Žák

Čestné uznání OSH Plzeň -sever "
Václav Beneš

Medaile "Za příkladnou práci "
Stanislav Klug

Čestné uznání KSH Plzeňského kraje "
Miloslav Špachmann
Petr Špachmann

Medaile " Svatého Floriána "
Konstantin Basset
Václav Lukšík

Medaile " Za mimořádné zásluhy "
Jaroslav Lukšík

Řád Svatého Floriána "
Josef Filip

   Závěr výroční valné hromady provedl p,Jan Čermák,který poděkoval všem za obětavou práci nejen na úseku požární ochrany a všem přítomným popřál hodně štěstí a zdraví v roce 2012 a příjemné prožití nastávajících vánočních svátků.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved